Tận hưởng dịch vụ hoàn toàn mới
cùng tất cả các đối tác

*KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT

Bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn với chi phí thấp hơn
Creditfy

serviceX

CAC thấp
An toàn

Các kênh khác

~$300 CAC
Rủi ro cao

*Trung bình toàn cầu

Tại sao?
Tiết kiệm chi phí thu hút khách hàng mới với chiến lược hiệu quả hơn và một quá trình tham gia đơn giản, nhanh chóng

lên đến 75%

Tham gia ngay serviceX Creditfy Dùng thử sản phẩm
Quá trình tham gia dễ dàng, nhanh chóng